Yesus Tuhan Atas Hari Sabat

Waktu itu YESUS pergi melalui ladang gandum pada hari sabat. Murid-murid-Nya merasa lapar dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya.

Ketika orang-orang Farisi melihatnya, mereka berkata kepada-Nya, “Lihatlah, murid-murid-Mu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat!”

Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Tidakkah kamu membaca apa yang telah diperbuat Daud ketika ia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar?

Bagaimana ia masuk ke dalam Bait Elohim dan makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang bersamanya, kecuali hanya oleh para imam?

Atau tidakkah kamu membaca di dalam Taurat, bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam Bait Suci, dan mereka tidak bersalah?

Namun Aku berkata kepadamu, bahwa Seorang yang lebih besar daripada Bait Suci ada di tempat ini.

Jika kamu sudah memahami apa artinya: Aku mengingini belas kasihan dan bukan kurban, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah.

Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga.”

Yesus Menyembuhkan Orang yang Tangannya Lumpuh

Setelah berangkat dari sana, Dia tiba di sinagoga mereka.

10 Di sana ada seorang pria yang sebelah tangannya lumpuh, mereka menanyai Dia dengan maksud agar dapat menuduh-Nya, katanya, “Apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat?”

11 Namun Dia berkata kepada mereka, “Siapakah dari antaramu, yang mempunyai seekor domba, dan jika terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan meraih dan mengangkatnya?

12 Betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba, karena itu, tidak salah untuk berbuat baik pada hari sabat.”

13 Kemudian Dia berkata kepada orang yang sakit itu, “Ulurkanlah tanganmu!” Dan ia mengulurkannya, lalu tangannya itu dipulihkan sempurna seperti tangan yang lainnya.

14 Dan setelah keluar, orang-orang Farisi membuat kesepakatan menentang Dia agar mereka dapat melenyapkan-Nya.

Hamba Tuhan

15 Menyadari hal itu, YESUS menyingkir dari sana. Namun orang banyak itu mengikuti Dia dan Dia pun menyembuhkan mereka semua.

16 Dia memperingatkan mereka, agar mereka tidak membuat Dia jadi dikenal,

17 supaya genaplah apa yang telah difirmankan melalui nabi Yesaya,

18 “Lihatlah, itulah Hamba-Ku yang telah Kupilih, Kekasih-Ku, kepada-Nya jiwa-Ku berkenan. Aku akan manaruh Roh-Ku di atas-Nya, dan Dia akan menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa.

19 Dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, juga tidak ada orang yang akan mendengar suara-Nya di jalan-jalan.

20 Buluh yang remuk tidak akan dipatahkan-Nya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan-Nya, dan Dia menuntun hingga tercapainya kebenaran.

21 Maka dalam Nama-Nya bangsa-bangsa akan berharap.”

Keluarga yang Terpecah Belah

22 Kemudian dibawalah kepada-Nya seorang yang buta dan bisu, yang kerasukan roh jahat, dan Dia menyembuhkannya, sehingga orang buta dan bisu itu dapat berbicara dan melihat.

23 Maka seluruh orang banyak itu terkagum-kagum dan berkata, “Bukankah Dia ini Anak Daud?”

24 Akan tetapi setelah mendengar-Nya, orang-orang Farisi berkata, “Orang ini tidak dapat mengusir roh jahat jika tidak dengan Beelzebul, penghulu roh jahat.”

25 YESUS yang mengetahui pikiran mereka, Dia berkata, “Setiap kerajaan yang terpecah belah dan saling berlawanan akan runtuh, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah saling berlawanan tidak akan teguh.

26 Jika setan mengusir setan, ia terpecah belah dan saling berlawanan, bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan?

27 Jika Aku mengusir roh jahat dengan Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimmu.

28 Namun jika Aku mengusir roh jahat dengan Roh Elohim, maka Kerajaan Elohim telah datang atasmu.

29 Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjarah perabotnya, jika ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu dan barulah ia menjarah rumahnya?

30 Siapa yang tidak bersama Aku, ia melawan Aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.

31 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat kepada manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.

32 Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang.”

Pohon dan Buahnya

33 “Peliharalah sebuah pohon dengan baik maka buahnya pun baik, sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnyalah pohon itu dikenal.

34 Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengucapkan hal-hal baik padahal kamu itu jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap keluar dari isi hati.

35 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat.

36 Namun Aku berkata kepadamu: Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.

37 Sebab berdasarkan perkataanmu kamu akan dinyatakan benar, dan berdasarkan perkataanmu kamu akan dinyatakan salah.”

Tanda Yunus

38 Kemudian beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, “Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari-Mu.”

39 Dia menjawab dan berkata kepada mereka, “Generasi yang jahat dan pezina ini menuntut suatu tanda, tetapi tanda tidak akan diberikan kepada mereka kecuali tanda nabi Yunus.

40 Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan tiga hari dan tiga malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam perut bumi tiga hari dan tiga malam.

41 Orang-orang Niniwe akan berdiri dalam penghakiman bersama generasi ini, dan mereka akan menghakimi generasi ini, sebab mereka telah bertobat dalam pemberitaan Yunus; dan lihatlah Dia yang lebih besar daripada Yunus ada di sini.

42 Ratu dari Selatan akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini, dan ia akan menghakimi generasi ini, sebab ia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo; dan lihatlah Dia yang lebih besar daripada Salomo ada di sini.”

Kembalinya Roh Jahat

43 “Pada waktu roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya.

44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah tiba, ia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu bersih dan rapi.

45 Kemudian ia pergi dan membawa bersamanya tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, mereka tinggal di sana. Maka keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini.”

Keluarga Yesus yang Sebenarnya

46 Dan sementara Dia masih berbicara kepada orang banyak itu, tampaklah ibu dan saudara-saudara-Nya berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepada-Nya.

47 Maka seseorang berkata kepada-Nya, “Lihatlah ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu, mereka berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepada-Mu.”

48 Namun sambil menjawab, Dia berkata kepada yang telah berbicara kepada-Nya, “Siapakah ibu-Ku dan siapakah saudara-saudara-Ku?”

49 Dan sambil mengulurkan tangan-Nya ke arah para murid-Nya, Dia berkata, “Lihatlah, ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku.

50 Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, ia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibu-Ku.”